Sigla Regio Sigla UE_FEDR Sigla Guvern Sigla MDRT Sigla ADRSE Sigla IS


Comitetul Regional de Evaluare Strategica si Corelare (CRESC) este organismul regional, fara personalitate juridica, constituit in scopul evaluarii gradului in care proiectele finantabile in cadrul Programului Operational Regional contribuie la atingerea obiectivelor strategiilor de dezvoltare a regiunilor, precum si in scopul corelarii in regiune a proiectelor finantate/ finantabile din fonduri publice.


Constituirea si componenta CRESC Sud-Est a fost aprobata prin Hotararea nr. 9/24.08.2007 a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est


CRESC Sud – Est este format din 24 de membri cu drept de vot, dupa cum urmeaza:

 • 12 reprezentanti ai autoritatilor administratiei publice locale din judetele componente ale regiunii, dupa cum urmeaza: Consiliul Judetean Braila, Consiliul Judetean Buzau, Consiliul Judetean Constanta, Consiliul Judetului Galati, Consiliul Judetean Tulcea, Consiliul Judetean Vrancea, Primaria Municipiului Braila, Primaria Municipiului Buzau, Primaria Municipiului Constanta, Primaria Municipiului Tulcea, Primaria Orasului Targu Bujor (Judetul Galati), Primaria Comunei Gologanu (Judetul Vrancea).
 • La paritate cu numarul membrilor reprezentanti ai autoritatilor administratiei publice locale din judetele componente ale regiunii, 12 reprezentanti ai mediului economico-social din regiune, desemnati de organizatiile urmatoare:
  • Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila – CID Braila;
  • Camera de Comert, Industrie si Agricultura Braila;
  • Camera de Comert, Industrie si Agricultura Buzau;
  • Asociatia Nationala a Industriilor de Morarit si Panificatie Buzau;
  • Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila – CID Braila;
  • Camera de Comert, Industrie si Agricultura Braila;
  • Camera de Comert, Industrie si Agricultura Buzau;
  • Asociatia Nationala a Industriilor de Morarit si Panificatie Buzau;
  • Asociatia Zona Metropolitana Constanta;
  • Universitatea „Ovidius” Constanta
  • Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati;
  • Universitatea „Dunarea de Jos” Galati;
  • Organizatia de tineret Young Hearts;
  • Asociatia Managerilor Financiari din Administratia Publica Locala din Romania;
  • Patronatul National Roman, Filiala Vrancea;
  • Fundatia Pro - Armonia Focsani.

La sedintele CRESC pot participa in calitate de observatori reprezentanti desemnati ai Autoritatii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Autoritatilor de Management si/sau dupa caz Organismelor Intermediare pentru Programele Operationale si pentru programul National pentru Dezvoltare Rurala. Observatorul are rol consultativ si de informare, fara a avea drept de vot la discutiile de evaluare strategica, dar are drept de vot in cadrul discutiilor de corelare regionala.


Numirea si revocarea membrilor CRESC se face prin Hotarare a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala. Desemnarea membrilor CRESC, titulari si supleanti, se face de catre Consiliul pentru Dezvoltare Regionala, dupa cum urmeaza:

 • reprezentantii autoritatilor publice locale - pe baza metodologiei proprii fiecarei regiuni;
 • reprezentantii mediului economico-social - prin consultarea institutiilor, organizatiilor si/sau structurilor relevante pentru fiecare din domeniile enumerate.

Membrii si observatorii CRESC sunt persoane cu drept de decizie sau reprezentanti mandatati ai acestor institutii.


Conducerea CRESC este reprezentata de presedinte si vicepresedintele, reprezentanti ai administratiei publice locale, fiind membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Regionalã si presedinti de Consiliu Judetean.


Organizarea, atributiile si functionarea CRESC sunt prezentate in Anexa nr. 2 la Hotarare pentru aprobarea constituirii Comitetelor Regionale de Evaluare Strategica si Corelare si a Regulamentului cadru de organizare si functionare al acestora.


Cele mai importante atributii ale CRESC:

 • Evalueaza strategic proiectele depuse la nivel regional pentru finantare in cadrul Programului Operational Regional si stabileste prioritizarea acestora;
 • Aproba lista proiectelor prioritare pentru regiune in vederea finantarii in cadrul Programului Operational Regional;
 • Emite opinii si recomandari privind corelarea la nivelul regiunii de dezvoltare a proiectelor finantate/ finantabile din fonduri publice;
 • Recomanda Autoritatii de Management pentru Programul Operational Regional completarea, revizuirea si/sau inlocuirea unor criterii de evaluare;
 • Recomanda Autoritatii de Management pentru Programul Operational Regional realocari financiare in regiune intre domeniile de interventie din cadrul axelor prioritare si intre axele prioritare, pe baza analizei gradului de contractare si implicit a numarului de proiecte sustenabile care pot fi contractate, in vederea supunerii spre aprobarea Comitetului de Monitorizare al Programului Operational Regional.
 • Recomanda Autoritatilor de Management / Organismelor Intermediare ale Programelor Operationale, Programului National pentru Dezvoltare Rurala, si institutiilor care gestioneaza programe finantate din fonduri publice, directii de actiune in scopul corelarii programelor in regiune.
 • Aproba rapoartele semestriale si anuale de activitate ale CRESC.

Activitatea de corelare reprezinta procesul de armonizare in timp si spatiu a rezultatelor proiectelor propuse spre finantare sau in curs de implementare prin toate programele finantate din fonduri publice pentru a raspunde obiectivelor strategiei de dezvoltare a regiunii. Aceasta se face in baza unor documente de corelare regionala, care sunt puse la dispozitia membrilor si observatorilor CRESC si in baza carora se emit opinii si recomandari privind corelarea proiectelor la nivel regional.


Activitatea de evaluare strategica reprezinta procesul de stabilire a gradului in care proiectele finantabile in cadrul Programului Operational Regional contribuie la atingerea obiectivelor strategiei de dezvoltare a regiunii, precum si de prioritizare a acestor proiecte. Aceasta se realizeaza in baza unor criterii de evaluare strategica.


Secretariatul CRESC este asigurat de structura din cadrul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala - Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional.


CRESC isi desfasoara activitatea in cadrul sedintelor organizate in functie de numarul proiectelor depuse la secretariat in vederea evaluarii strategice. Aceste sedinte se organizeaza la initiativa presedintelui CRESC sau a unei treimi din numarul total al membrilor titulari, daca au trecut 30 zile de la data precedentei sedinte indiferent de numarul de proiecte depuse la secretariatul CRESC in vederea evaluarii strategice.


Sedintele CRESC se pot desfasura numai in prezenta a cel putin doua treimi din membri sai. In cazul in care nu este indeplinita aceasta conditie, o noua sedinta va fi organizata in termen de 5 zile, sedinta care se va desfasura fara a fi necesara respectarea prezentei a cel putin doua treimi din numarul membrilor.


Pentru fiecare pozitie din cadrul acestui organism, vor fi desemnati un membru titular si un membru supleant, care va inlocui la sedintele CRESC membru titular, in caz de absenta a acestuia, avand aceleasi drepturi si obligatii ca si membrul titular.


In cazul in care nici membrul titular si nici supleantul sau nu participa la doua reuniuni succesive, Presedintele CRESC poate revoca si cere revocarea acestora de catre institutia care i-a desemnat si numirea altor reprezentanti.


Membrii CRESC (titulari, supleanti, observatori) semneaza declaratii de impartialitate si confidentialitate cu ocazia numirii lor, pentru intreaga perioada in care vor avea calitatea de membru CRESC, respectiv observator. Membrii CRESC nu vor evalua proiecte propuse de organizatia din care fac parte si nu vor participa la vot in cazurile respective.


Hotararile CRESC se iau prin consens, in cazul in care acesta nu se poate obtine, deciziile sa iau cu minim doua treimi din totalul voturilor exprimate.


Fiecare sedinta CRESC se va finaliza in mod obligatoriu prin adoptarea unei hotarari cu privire la lista proiectelor propuse spre finantare in cadrul Programului Operational Regional in urma evaluarii strategice. In lipsa unei hotarari a CRESC, lista proiectelor propuse spre finantare va fi lista proiectelor propuse spre evaluare pe axe prioritare si domenii majore de interventie, asa cum a fost ea prezentata de secretariatul CRESC.


Neregulile sesizate in timpul procesului sunt semnalate presedintelui CRESC, care dupa caz poate dispune reluarea procesului de evaluare strategica. In cazul in care membrii/observatorii sunt nemultumiti de decizia presedintelui, vor sesiza printr-o nota temeinic fundamentata Consiliul pentru Dezvoltare Regionala, cu privire la eventualele nereguli. In urma analizei, daca se dovedeste ca prin actiunea sa membrul CRESC a adus atingere rezultatelor procesului de evaluare strategica, Consiliul pentru Dezvoltare Regionala poate decide revocarea acestuia.


In conformitate cu prevederile Regulamentului cadru, Consiliile pentru Dezvoltare Regionala organizeaza sedinta de constituire a CRESC din fiecare regiune de dezvoltare in termen de 10 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a Hotararii pentru aprobarea constituirii Comitetelor Regionale de Evaluare Strategica si Corelare si a Regulamentului cadru de organizare si functionare al acestora.


In data de 26.10.2007 ADR a solicitat catre organismele prevazute in Anexa nr.1 pct.13 din HG 764/2007 nominalizarea unui observator si a unui inlocuitor al acestuia in cadrul CRESC Sud-Est, raspunsurile privind nominalizarile fiind comunicate catre ADR SE in perioada octombrie 2007 - ianuarie 2008.


Astfel, in cadrul CRESC Sud-Est au fost nominalizati 14 observatori, reprezentanti ai autoritatilor de management / organismelor intermediare pentru programe finantate din fonduri publice, avand rol consultativ si de informare, fara a avea drept de vot la discutiile de evaluare strategica.


Prima sedinta CRESC Sud-Est a avut loc la Constanta, in data de 29.02.2008. Aceasta a fost organizata in baza prevederilor Regulamentului cadru de organizare si functionare a CRESC aprobat prin Hotararea Guvernului 764/2007.


Regulamentul de Organizare si Functionare al CRESC Sud-Est a fost avizat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor si de Autoritatea de Coordonare a Instrumentelor Structurale in data de 06.03.2008.


In data de 20 august 2008, ora 14.00, la Constanta, a avut loc Reuniunea Comitetului Regional de Evaluare Strategica si Corelare Sud-Est.


Din cei de 24 de membrii titulari/supleanti ai Comitetului Regional pentru Evaluare Strategica si Corelare Sud-Est la aceasta reuniune au participat 21 membri. In ceea ce priveste numarul observatorilor, din cei 14 observatori titulari / inlocuitori ai Comitetului Regional pentru Evaluare Strategica si Corelare Sud-Est au participat 10 observatori titulari / inlocuitori, precum si un numar de 14 invitati.


Ordinea de zi a acestei reuniuni a fost:

 1. Prezentarea Regulamentului de Organizare si Functionare al CRESC Sud-Est.
 2. Prezentarea clarificarilor transmise de AM POR referitor la:
  1. rolul CRESC de a selecta proiectele propuse spre finantare in cadrul fiecarui domeniu major de interventie din cadrul POR 2007-2013, in limita alocarii financiare indicative a regiunii pentru perioada 2007-2013;
  2. posibilitatea incheierii de contracte de finantare in cadrul fiecarui domeniu major de interventie al POR 2007-2013 intr-o valoare insumata care poate depasi cu 10% alocarea regionala indicativa preazuta pentru perioada 2007-2013.
 3. Prezentarea situatiei proiectelor contractate/ in curs de contractare in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013.
 4. Prezentarea rezultatelor evaluarii tehnice si financiare pentru proiectele acceptate in etapa de evaluare strategica.
 5. Evaluarea strategica si prioritizarea de catre membrii CRESC Sud-Est a proiectelor mai sus mentionate.
 6. Corelarea proiectelor propuse spre a fi finantate prin POR cu proiecte finantate/finantabile la nivel regional din fonduri publice, din Programele Operationale Sectoriale sau din Programul National pentru Dezvoltare Rurala.

La inceputul reuniunii, a fost supusa dezbaterii alegerea conducerii CRESC Sud-Est, respectiv alegerea unui nou presedinte si vice-presedinte CRESC Sud-Est pentru un madat de un an. Astfel, prin Hotararea nr. 1 a fost probata conducerea CRESC Sud-Est, respectiv:
- Domnul Eugen Chebac, Presedintele Consiliului Judetului Galati in calitate de Presedinte al CRESC Sud-Est;
- Domnul Gheorghe Bunea Stancu, Presedintele Consiliului Judetean Braila in calitate de Vicepresedinte al CRESC Sud-Est.


In cadrul reuniunii au fost analizate un numar de 25 proiecte, detaliat pe domenii majore de interventie dupa cum urmeaza:
- 13 proiecte in cadrul Domeniului major de interventie 2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/ reabilitarea soselelor de centura;
- 3 proiecte in cadrul Domeniului major de interventie 3.1 Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate;
- 3 proiecte in cadrul Domeniului major de interventie 3.2 Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale;
- 5 proiecte in cadrul Domeniului major de interventie 3.4 Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua;
- un proiect in cadrul Domeniului major de interventie 5.1 Reastaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe.


Prioritizarea proiectelor s-a realizat avand in vedere si alocarea indicativa pentru perioada 2007-2013 pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.


Aceasta prioritizare a avut avut in vedere urmatoarele criterii:
- Contributia proiectului la realizarea strategiei de dezvoltare a regiunii sau Planului de Dezvoltare al Regiunii de dezvoltare Sud Est;
- Capacitatea proiectului de a genera valoare adaugata prin complementaritatea si corelarea lui cu alte investitii;
- Importanta proiectului pentru regiune;
- Principiul coeziunii teritoriale in cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, respectiv dezvoltarea echilibrata a intregii regiuni si eliminarea discrepantelor.


In urma deliberarilor, CRESC Sud-Est a evaluat strategic proiectele depuse la nivelul regiunii Sud - Est, pentru finantare in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 si a stabilitit prioritizarea acestora – Lista proiectelor prioritare pentru a primi finantare in cadrul POR 2007-2013.


Pentru domeniul major de interventie 2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/ reabilitarea soselelor de centura, valoarea alocata indicativ Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru perioada 2007-2013 la care se adauga un prag de 10% pentru contractare a fost acoperita de:

- Valoarea nerambursabila solicitata prin cele doua proiecte evaluate strategic in februarie 2008, pentru primul proiect contractul a fost semnat in data de 30 iulie 2008, cel de-al doilea fiind in curs de semnare – lista contractelor semnate/ in curs de semnare;
- valoarea nerambursabila solicitata prin proiectele pozitionate pe primele 11 locuri din cadrul listei proiectelor prioritizate in cadrul acestei reuniuni.
Doua dintre proiecte, respectiv cele plasate pe locurile 12 si 13 ale acestei liste se afla in rezerva.


In data de 15 octombrie 2008 a avut loc la Braila, Sala Ronda a Institutiei Prefectului – Judetul Braila, reuniunea Comitetului Regional de Evaluare Strategica si Corelare Sud-Est.


Din cei 24 de membri titulari/ supleanti ai Comitetului Regional de Evaluare Strategica si Corelare Sud-Est, la aceasta reuniune au participat 21 de membri. In ceea ce priveste numarul observatorilor, din cei 15 observatori/ inlocuitori ai Comitetului Regional pentru Evaluare Strategica si Corelare Sud-Est au participat 10 membri observatori/ supleanti.


Ordinea de zi a acestei reuniuni a fost urmatoarea:

 1. Prezentarea rezultatelor evaluarii tehnice si financiare pentru proiectele propuse a fi evaluate strategic;
 2. Evaluarea strategica si prioritizarea de catre membrii CRESC Sud-Est a proiectelor mai sus mentionate;
 3. Informare privind contractele semnate in cadrul POR 2007- 2013 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud–Est;
 4. Informare privind situatia depunerii si verificarii conformitatii proiectelor tehnice pentru cererile de finantare evaluate strategic in reuniunea CRESC Sud–Est din data de 20 august 2008.
 5. Prezentarea spre aprobare a Raportului semestrial nr. 1 privind activitatea Comitetului Regional de Evaluare Strategica si Corelare Sud–Est, in conformitate cu prevederile art.6, lit.g), cap.III Atributiile CRESC Sud–Est, din Regulamentul de Organizare si Functionare al CRESC Sud-Est;
 6. Diverse.

Patru proiecte au fost propuse a fi evaluate strategic, respectiv:

 • 1 proiect in cadrul domeniului major de interventie 3.4 Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua;
 • 1 proiect in cadrul domeniului major de interventie 4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţa regionala şi locala;
 • 2 proiecte in cadrul Domeniului major de interventie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism in vederea valorificarii resurselor naturale si cresterii calitatii serviciilor turistice.

Membrii CRESC Sud-Est si-au exprimat votul pe rand pentru fiecare din cele 4 proiecte, fiecare fiind aprobat cu unanimitate de voturi. Pentru unul dintre proiectele propuse evaluarii strategice, membrii CRESC Sud-Est au votat, mentionand ca acest proiect va trece in urmatoarea etapa cu conditia aprobarii raportului de evaluare tehnica si financiara de catre AM POR si clarificarea aspectelor semnalate in adresa transmisa cu referire la acest subiect.


Tot in cadrul acestei reuniuni a fost prezentat Raportul semestrial nr. 1 privind activitatea CRESC Sud-Est pentru perioada 1 ianuarie 2008 – 31 iulie 2008, raportul fiind aprobat de membrii CRESC Sud-Est cu unanimitate de voturi.


La ultimul punct al Ordinii de zi observatorii prezenti al reuniune au prezentat proiectele depuse/ evaluate pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, respectiv:

- reprezentantul Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, Autoritatea de Management pentru POS Mediu, OI POS Mediu;
- reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Autoritatea de Management pentru POS Dezvoltarea Resurselor Umane, Organism Intermediar Regional POS DRU Regiunea Sud-Est;
- reprezentantul Ministerului Educatiei si Cercetarii, Directia Generala Organism Intermediar pentru Cercetare POS CCE;
- reprezentulMinisterul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Autoritatea de Management pentru PNDR, Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Braila.


In cadrul acestei reuniuni au fost adoptate doua Hotarari ale CRESC Sud-Est, respectiv:


Programul Operational Regional - ADRSE
Programului Operaţional Regional  | Guvernul României  | Uniunea Europeană
Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.


Accept

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.Detalii